miot Y

złote kociaki po SC Landysh Sibaris*RU DVM i Geranium Lovely Fairy*PL ur 02-07-2016

kocurki Yabu ny22 i Yoda ny 24, kotki Yarra ny 22 i Yulara ny 24