Miot V

urodzone 24 grudnia 2017 roku

ojciec Yabu Stashkot*PL ny 22

matka Wilia Stashkot*PL n 09 22